วันเสาร์, มกราคม 23, 2021

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 044 041 505 กด 0 เว็บไซต์ https://agri.srru.ac.th อีเมล : agriculture@srru.ac.th

ข่าวล่าสุด

นิทรรศการมินิเกษตรแฟร์ ประจำปีการศึกษา 2563

0
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการณ โดมช้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากบทเรียนในรายวิชา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง และการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร เพื่อให้นักศึกษามาใช้ปฏิบัติจริงหลังจากเรียนรู้จากบทเรียนแล้ว ได้รู้จักสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเองด้วย ...