หน้าแรก portfolio_Dr_Aree

portfolio_Dr_Aree

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Lecturers

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Dr.Aree kraisoon
อาจารย์ ดร.อารีย์  ไกรสูรย์

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ตำแหน่งปัจจุบัน :
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.บ.เกษตรศาสตร์

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
อีเมล์ :   aree.kri@srru.ac.th
โทรศัพท์ :  044-041505
มือถือ :  081-9743190[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title custom_title=”ประวัติการศึกษา”]

  • ปริญญาตรี วทบ.เกษตรศาสตร์  เกียรติอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
  • ปริญญาโท วทม.สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
  • ปริญญาเอก ปร.ด.สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”งานวิจัยและสิ่งพิมพ์เผยแพร่”]1.  การนำเสนอผลงานวิจัย
Kraisoon, A., D.A. Redmer, C.S. Bass, C. Navanukraw, S.T. Dorsam, V. Valkov, A. Reyaz, and A.T. Grazul-Bilska. 2017. Corpora lutea in superovulated ewes: Cell proliferation, vascularity, and protein expression of endothelial nitric oxide synthase and soluble guanylyl cyclase. American Society of Animal Science (Western Section), USA, Proceeding, 68: 269-273.

2.  ผลงานวิจัยและบทความตีพิมพ์
Kraisoon, A., D.A. Redmer, C.S. Bass, C. Navanukraw, S.T. Dorsam, V. Valkov, A. Reyaz, and A.T. Grazul-Bilska. 2018. Corpora lutea in superovulated ewes fed different planes of nutrition. Domest. Anim. Endocrinol. 62: 16-23.

Kraisoon, A., C. Navanukraw, V. Khanthusaeng, W. Inthamonee, and T. Bunma. 2018. Embryonic  development, luteal size and blood flow area, and concentrations of PGF2α metabolite in dairy cows fed a diet enriched in polysaturated or polyunsaturated fatty acid. Anim. Reprod. Sci. 195: 291-301.

Kraisoon, A., D. A. Redmer, C. S. Bass, C. Navanukraw, S. T. Dorsam, V. Valkov, A. Reyaz, and A. T. Grazul-Bilska. 2017. Corpora lutea in superovulated ewes: Cell proliferation, vascularity, and protein expression of endothelial nitric oxide synthase and soluble guanylyl cyclase. American Society of Animal Science (Western Section) Proceeding, 68: 269-273.

Grazul-Bilska, A.T., J. Thammasiri, A. Kraisoon, A. Reyaz, C.S. Bass, S.L. Kaminski, C. Navanukraw, D. A. Redmer. 2018. Expression of progesterone receptor protein in the ovine uterus during the estrous cycle: Effects of nutrition, arginine and FSH. Theriogenology, 108: 7-15.

Navanukraw, C., V. Khanthusaeng, A. Kraisoon, D. Suwannarit, C. Jarassaeng, and S. Aiumlamai. 2015. Synchronization of ovulation with human chorionic gonadotropin in lactating dairy cows with ovarian cysts during heat stress. Trop. Anim. Health Prod. 47: 945-951.

Navanukraw, C., V. Khanthsaeng, A. Kraisoon, and S. Uriyapongson. 2014. Estrous and ovulatory responses following cervical artificial insemination in Thai-native goats given a new or once-used controlled internal drug release with human chorionic gonadotropin. Trop. Anim. Health Prod. 46(8):1441-1446.

Moonmanee, T., C. Navanukraw, S. Uriyapongson, A. Kraisoon, S. Aiumlamai, S.  Guntaprom, T. Rittirod, P.P. Borowicz, and D.A. Redmer. 2013. Relationships among vasculature, mitotic activity, and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) in bovine antral follicles of the first follicular wave. Domest. Anim. Endocrinol. 45(1):11-21.

Kraisoon, A., V. Khanthusaeng and C. Navanukraw. 2018. Metabolites, uterine pH and conception rates in lactating dairy cows: effects of diets containing different proportion of slow-release urea. Agri. Research and Extenction. 35 (supple.2): 281-289. (In Thai)

Kraisoon, A., J. Kaokejon, W. Inthamonee, and C. navanukraw. 2017. Early embryonic development, corpus luteum and metabolite of PGF in lactating dairy cows supplemented with palm or sunflower oil. The 2nd International Conference on ANI-NUE2017. Proceeding, 2: 319-324.

Kraisoon,A., C.Navanukraw, and T. Moonmanee .2014. Effects of blood urea nitrogen levels during timed artificial insemination on conception rate in lactating dairy cows. TJAS. 1(supple.2):31-34. (In Thai)

Kraisoon,A., C.Navanukraw, P. Pangphairee, S. Guntaprom, T. Monmanee, J. Thammasiri,S. Boonkong, and V. Khanthusaeng. 2013. Effect of synchronization of ovulation and timed AI protocols on ovulation rate, CL number and conception rate in lactating dairy cows. CMVJ. 11(2):149-155.(In Thai)[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row]