หน้าแรก รายงานการประเมินประกันคุณภาพภายใน

รายงานการประเมินประกันคุณภาพภายใน

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ การศึกษา การติดตามและประเมินผลตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย(1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงนภา พรมเกตุ ประธานกรรมการ (2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ระโส กรรมการ และ(3)อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก กรรมการและเลขานุการ