ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น
ปฏิบัติหน้าที่คณบดี

การสรรหาคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | Surindra Rajabhat University

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | Surindra Rajabhat University ประกาศสมัคร การสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รายละเอียดเอกสารเพื่อใช้ประกอบการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีฯ ดังต่อไปนี้ ( ) ใบสมัคร(แบบ สค.๑) จำนวน ๑ ฉบับ ( ) แบบประวัติและผลงาน(แบบ สค.๔) จำนวน ๑ ชุด ( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จำนวน...

ช่องสื่อสารผ่านโซเชียล

แนะนำคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

พิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

0
5 ตุลาคม 2564 ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยสุรินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะเกษตรฯ ได้จัดพิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564 ณ โดมกิจกรรมนักศึกษา คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ ให้คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญประเพณีแซนโฎนตา ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของ ม.รภ.สร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ...

หน่วยงานภายในกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา

กิจกรรมโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานคณะ

สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอีสานตอนใต้

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

คำสั่งและบันทึกข้อความ