ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น
ปฏิบัติหน้าที่คณบดี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

0
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ลิงค์ประกาศ https://1th.me/GwH3P รับสมัครในระหว่างวันที่ 16 ก.ย. 64 - 21 พ.ย. 64 สมัครผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th ชำระเงินค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา (7-11) ค่าสมัคร 300 บาท ----------------------------------------------------- เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 เดือนมิถุนายน 2565 ----------------------------------------------------- งานรับสมัครนักศึกษา 044-514-606 ต่อ 23

ช่องสื่อสารผ่านโซเชียล

แนะนำคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

พิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

0
5 ตุลาคม 2564 ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยสุรินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะเกษตรฯ ได้จัดพิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564 ณ โดมกิจกรรมนักศึกษา คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ ให้คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญประเพณีแซนโฎนตา ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของ ม.รภ.สร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ...

หน่วยงานภายในกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา

กิจกรรมโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานคณะ

สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอีสานตอนใต้

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

คำสั่งและบันทึกข้อความ