23.3 C
Surin, TH
วันอังคาร, พฤศจิกายน 19, 2019

10 อันดับข่าวเด่น ล่าสุด

นางนันทา สมเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

รายงานสรุป การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชาวบูรไน

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๓๒๐๓ อาคารปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  อาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯเป็นประธาน  พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับฟังรายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชาวบูรไน จากมหาวิทยาลัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบโควต้าพิเศษ)

วิธีการรับสมัคร(รอบโควต้าพิเศษ) ๑. การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๓๐๐ บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ ๒. สมัครผ่านครูแนะแนว โดยยื่นใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่าย พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งครูแนะแนวเพื่อนําส่งที่มหาวิทยาลัย...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร และคณาจารย์ ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น  ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ก็เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย .  

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เกษตร 4.0

ช่วงสนทนา มาพูดมาคุย “มรภ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีสานเช้านี้ NBT UBON 04-01-62

QRcode-2

ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ วัดบรมสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหอระฆังและบูรณปฏิสังขรอุโบสถ  และเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ. ...