29.3 C
Surin, TH
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2019

10 อันดับข่าวเด่น ล่าสุด

นางนันทา สมเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ศึกษาดูงานที่โรงฆ่าสัตวมาตรฐาน อบต.สลักได ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒

คณาจารย์จากคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ประกอบด้วย อาจารย์เบญญาภา สุรสอน , อาจารย์วิชชุดา ยินดี และ อาจารย์กนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์ นำนักศึกษาสัตวศาสตร์ ปี2- ปี3 เข้าศึกษาดูงานที่โรงฆ่าสัตวมาตรฐาน อบต.สลักได ในรายวิชามาตรฐานฟาร์ม , รายวิชาการแปรรูปและการตลาดสัตว์เลี้ยง และรายวิชามาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์และ นักศึกษาสัตวศาสตร์ ปี2- ปี3...

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

โครงการอนุรักษ์ ปกปัก รักษาป่าชุมชนโคกบัว วันจันทร์ที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยอาจารย์นันทา สมเป็น  ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเกษตรฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง   ร่วมทำโครงการอนุรักษ์ ปกปัก รักษาป่าชุมชนโคกบัวภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลเฉนียง  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

90S AAI GOODBYE Senior วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดกิจกรรม 90S AAI GOODBYE Senior วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  ณ สานกิจกรรมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รูปภาพเพิ่มเติม

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เกษตร 4.0

ช่วงสนทนา มาพูดมาคุย “มรภ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีสานเช้านี้ NBT UBON 04-01-62

QRcode-2

ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงนำ้พระและรดนำ้ขอพรจากผู้สูงอายุ ในวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานในพิธี รูปภาพเพิ่มเติม ...