23 C
Surin, TH
วันศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2017
dean-nundha (1)

โซเชียล คอนเน็ค

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ประชาสัมพันธ์ ถึงนักศึกษาตกค้างในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรเก่า

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ตกค้างรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรเก่า ขอให้ดำเนินการติดต่อประสานที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2560 มีรายวิชาดังนี้  

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ประกาศ!!!ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่านต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่านมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username)  และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง เพื่อรองรับการดำเนินการตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 ตามประเภทผู้ใช้งาน ดังนี้ 

การเสวนา "เกษตรกรรม 4.0"

ชาวนายุค 4.0