27.6 C
Surin, TH
วันพฤหัส, ธันวาคม 12, 2019

10 อันดับข่าวเด่น ล่าสุด

นางนันทา สมเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาถุง “โครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณแปลงโครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ที่คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท่านพลตรี เอกภาพ สุหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์และบุคลากร ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร วัน วัน วัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบโควต้าพิเศษ)

วิธีการรับสมัคร(รอบโควต้าพิเศษ) ๑. การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกรายละเอียดการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๓๐๐ บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ ๒. สมัครผ่านครูแนะแนว โดยยื่นใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่าย พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งครูแนะแนวเพื่อนําส่งที่มหาวิทยาลัย...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร และคณาจารย์ ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น  ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ก็เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย .  

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เกษตร 4.0

ช่วงสนทนา มาพูดมาคุย “มรภ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีสานเช้านี้ NBT UBON 04-01-62

QRcode-2

ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ วัดบรมสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหอระฆังและบูรณปฏิสังขรอุโบสถ  และเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ. ...