28.8 C
Surin, TH
วันพฤหัส, กันยายน 19, 2019

10 อันดับข่าวเด่น ล่าสุด

นางนันทา สมเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยประกวดระดับประเทศ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับรางสัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562  โดยโครงการมีอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย ๑)อาจารย์เบญญาภา สุรสอน ๒)อาจ่ารย์กนกาญจน์  รีบเร่งรัมย์ และ๓)อาจารย์สุนิสา เยาวสกุลมาศ  และสำหรับรายชื่อนักศึกษา ประกอบด้วย ๑)นายอนุพงศ์ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

การสาธิตวิธีการเพาะถั่วเขียวคุณครู และ การฝึกปลูกผักในน้ำ (hydropronic) ๑๗ กย. ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๒  หลักสูตรสาขาวิชา ค.บ. เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร. อารีย์ ไกรสูรย์ ได้ทำการสาธิตวิธีการเพาะถั่วเขียวคุณครูและการฝึกปลูกผักในน้ำ (hydropronic) และแนะนำวิธีการให้แก่นักศึกษาจากประเทศบรูไนที่โรงเรือนของคณะเกษตรฯ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร และคณาจารย์ ของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น  ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ก็เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย .  

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เกษตร 4.0

ช่วงสนทนา มาพูดมาคุย “มรภ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีสานเช้านี้ NBT UBON 04-01-62

QRcode-2

ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

โครงการสืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนาบูชาพระแม่โพสพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ  ได้ดำเนินการโครงการสืบสานวัฒนธรรมลงแขกดำนาบูชาพระแม่โพสพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้นในวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณแปลงสาธิตเกษตร คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีบูชาพระแม่โพสพ  ในช่วงบ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานพิธีลงแขกดำนา และทางคณะเกษตรฯก็ได้เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์...