วันเสาร์, มกราคม 23, 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น

นิทรรศการมินิเกษตรแฟร์ ประจำปีการศึกษา 2563

0
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการณ โดมช้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากบทเรียนในรายวิชา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง และการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร เพื่อให้นักศึกษามาใช้ปฏิบัติจริงหลังจากเรียนรู้จากบทเรียนแล้ว ได้รู้จักสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเองด้วย ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีเทียนน้องใหม่ คณะเกษตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563

0
๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้บรหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรและุตสาหกรรมเกษตร มรภ.สุรินทร์ ได้ทำกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีเทียนน้องใหม่ คณะเกษตรฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ เป็นประธานในพิธี. ...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์ AIC จังหวัดสุรินทร์

0
๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓  ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ คณาจารย์ของคณะเกษตรฯ  และคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดสุรินทร์ โดยมี รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดี มรภ.สุรินทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ร่วมประชุมในการขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์...

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

ช่วงสนทนา มาพูดมาคุย “มรภ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีสานเช้านี้ NBT UBON 04-01-62

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

0
าชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 147 ง หน้า 20 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ลงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด  

คำสั่งและบันทึกข้อความ

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

องค์ความรู้ด้านการเกษตร