ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น
ปฏิบัติหน้าที่คณบดี

ช่องสื่อสารผ่านโซเชียล

แนะนำคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

0
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีประเมินแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงนภา พรมเกตุ เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ระโส คณะกรรมการตรวจประเมิน, อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก คณะกรรมการและเลขานุการ...

หน่วยงานภายในกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา

กิจกรรมโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานคณะ

สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอีสานตอนใต้

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

คำสั่งและบันทึกข้อความ