24 C
Surin, TH
วันอาทิตย์, ตุลาคม 21, 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

โครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร วันพุธ ที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

ขอเชิญศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรม ๑) งานพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ๒) พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ๓) เสวนาศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน"ทิศทางการเกษตรไทยสู่ ๔.๐ ๔) คืนสู่เหย้าเราชาวเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ๕) ชมนิทรรศการทางการเกษตร ในวันพุธ ที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หมายเหตุ : ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รุ่นไหน มีความประสงค์จะร่วมกิจกรรมดังกล่าว...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

โครงการ #ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ

โครงการ #ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ โดยผลิตอาหารผสมเสร็จใช้เองในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #หลักสูตรสัตวศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ในวันที่ 7-8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ...

การเสวนา "เกษตรกรรม 4.0"

ชาวนายุค 4.0