ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น
ปฏิบัติหน้าที่คณบดี

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นด้านนวัตกรรม

0
ขอแสดงความยินดี กับนายหทัยภัทร สืบศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูณ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร อ.เมือง จ.สุรินทร์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยาราชภัฏสุรินทร์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นด้านนวัตกรรม เรื่อง นวัตกรรม Timeline กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องสื่อสารผ่านโซเชียล

แนะนำคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

คณะเกษตรฯ ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ วิสาหกิจชุมชนแพะเมืองที และแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีชีวภาพและการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อผลิตพ่อ-แม่พันธ์ุแพะในประเทศไทย(เพียรเจริญฟาร์ม)

0
26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ วิสาหกิจชุมชนแพะเมืองที และแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีชีวภาพและการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อผลิตพ่อ-แม่พันธ์ุแพะในประเทศไทย(เพียรเจริญฟาร์ม) โดย นายวุฒิไกร จอมคำศรี ประธานกรรมการและผู้จัดการฟาร์ม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ(1)ขับเคลื่อนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (สป.อว) และงานพันธกิจของคณะเกษตรฯ...

หน่วยงานภายในกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา

กิจกรรมโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานคณะ

สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอีสานตอนใต้

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

คำสั่งและบันทึกข้อความ