29 C
Surin, TH
วันเสาร์, มกราคม 19, 2019

8 อันดับข่าวเด่น ล่าสุด

นางนันทา สมเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปรางค์กู่ ในวันที่ 18 มกราคม 2562

คณาจารย์และบุคลากร คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยอาจารย์ต่อตระกูล  เหมียดนอก อาจารย์กนกกาญจน์  รีบเร่งรัมย์ และคุณอัญชลิดา  สุขเต็ม  ร่วมกับหน่วยประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ออกประชาสัมพันธ์นโยบายการับสมัตรนักศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาแก่น้อง ๆ ที่โรงเรียนปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

งานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (Surin International Cultural Exchange 2019 : SICE)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ โรงแรมทองธารินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ร่วมงานแถลง แผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์   ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมงานวันเด็ก ๒๕๖๒

ในวนเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พศ. ๒๕๖๒ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ว่าที่ ร.ต. ไพฑูรย์ ทองสุข คณาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษา ภายในงาน ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานกล่าวเปิดงาน

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เกษตร 4.0

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลเกษตร ชุมพลบุรี

ในวันที่ 12 กรกฎาคม พศ. 2560  คณาจารย์ และบุคลากร นักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตเกษตร ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

ช่วงสนทนา มาพูดมาคุย “มรภ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีสานเช้านี้ NBT UBON 04-01-62

ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว คณะเกษตรฯ ในวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรม คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อาจารย์นันทา สมเป็น  คณบดีคณะเกษตรฯ  ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสาน เผยแพร่และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทย(อีสานใต้) ให้คงอยู่สืบไป และที่สำคัญอาจารย์วรพรภัฏ  ปัดภัย ที่เป็นแม่งาน  ทำให้งานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวครั้งนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์.