อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ช่องสื่อสารผ่านโซเชียล

แนะนำคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
ขอเรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง ในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. <img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, " width="18" height="18" /> 2ชาติพิพัฒน์...

หน่วยงานภายในกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา

กิจกรรมโครงการราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานคณะ

สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอีสานตอนใต้

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

คำสั่งและบันทึกข้อความ