28.3 C
Surin, TH
วันอังคาร, มีนาคม 26, 2019

10 อันดับข่าวเด่น ล่าสุด

นางนันทา สมเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมการวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิตอล ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) จะดำเนินการทดสอบวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิตอลครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 QR-Code รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ยุวทูตสุขภาพหนึ่งเดียว” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปี 2-4 (21-22 มีนาคม 2562) ณ จังหวัดนครนายก

ครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) เปิดรับสมัครอบรมเรื่อง Training of One Health Ambassador for Rabies control โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสหสาขาวิชาจากมหาวิทยาสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) รวมถึงการสื่อสารความเสี่ยงในระดับชุมชนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักที่จาเป็นในการรับมือการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้ต่อไปในอนาคต ขอเชิญนักศึกษาชั้น ปีที่ 2-4 ที่สนใจและมีความรู้เบื้องต้นทางด้านสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เข้าร่วมอบรม  รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่ง! อบรมฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม! QR...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

รอบรั้วคณะเกษตร ตอนเช้า

ถ่ายภาพกิจกรรมยามเช้า 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในเช้านี้นำเสนอกิจกรรมภาพโคบาล ภาพบ่อกบ

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

เกษตร 4.0

บทความ งานวิจัย บริการวิชาการและศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน ฟาร์มแพะและแกะ ที่สายล้อมเงินฟาร์ม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

  อาจารย์วรพรภัฏ ปัดภัย นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ วิชาผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาดูงาน ที่สายล้อมเงินฟาร์ม เป็นฟาร์มเลี้ยงแพะและแกะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ทางคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์และนักศึกษา ขอขอบคุณพี่เป็ดวิทยากรใจดีที่ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา สำหรับการนำไปใช้ปฏิบัติจริงต่อไป.  

ช่วงสนทนา มาพูดมาคุย “มรภ.สุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีสานเช้านี้ NBT UBON 04-01-62

QRcode-2

ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว คณะเกษตรฯ ในวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรม คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อาจารย์นันทา สมเป็น  คณบดีคณะเกษตรฯ  ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสาน เผยแพร่และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของไทย(อีสานใต้) ให้คงอยู่สืบไป และที่สำคัญอาจารย์วรพรภัฏ  ปัดภัย ที่เป็นแม่งาน  ทำให้งานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวครั้งนี้สำเร็จได้อย่างสมบูรณ์.