ผักไฮโดรโพนิก โดยสาขา วท.บ.เกษตรศาสตร์

สาขา วท.บ.เกษตรศาสตร์
ได้ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ท่านใดที่สนใจศึกษาข้อมูลดังกล่าว สามารถเข้ามาประสานได้ที่คณะฯ ซึ่งทางคณะของเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ สามารถให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ทั้งนี้ทางคณะได้จัดจำหน่ายผักดังกล่าวด้วย