ประชาสัมพันธ์ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม