เชิญชวนนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมชมรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมองค์การนักศึกษา อาคาร 12 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เวลา 12.00 น.