โครงการแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ