เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กของ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้มีการเผยแพร่ ส.ค.ส. ปี 2562 จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) พร้อมข้อความพระคติธรรมปีใหม่ “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข”

ภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2562 และข้อความว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ขอท่านจงเป็นผู้มีขันติ เพื่อบรรลุถึงประโยชน์สุขทุกเมื่อ”แก่ชาวไทยทุกคน