โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้
รายละเอียดของโครงการ
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้