หน้าแรก บทความที่เกี่ยวข้อง โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ โดยผลิตอาหารผสมเสร็จใช้เองภายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง