คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ โดยผลิตอาหารผสมเสร็จใช้เองภายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง

ดำเนินการโดยหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ ณ ศาลาประชาคมบ้านปันรัว ต.ตาเบา อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 25-26 พ.ค. 2560

Exit mobile version