คณาจารย์ บุคลากร งานพัฒนานักศึกษา นักศึกษาชมรมนันทนาการเกษตรอาสาพัฒนาชนบท ชมรมทฤษฎีของพ่อของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาชมรมคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้จัดโครงการออกค่ายที่ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ตำบลบ้านตรึม อำเภอศรีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการความรู้ด้านการเกษตร การทำปุ๋ย การสร้างความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเพื่อฝึกทักษะด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยการทาสีกำแพง(ฝ่ายประถม) ทำความสะอาด ปัดกวาดเก็บขยะภายในโรงเรียนและวัดของหมู่บ้าน