คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์นันทา สมเป็น คณบดี เป็นประธาน พร้อมกับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีอาจารย์ ดร.สายฝน ทดทะศรี  ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้กับชาวบ้านถึงวิธีการเก็บพันธุ์พืชท้องถิ่นไว้ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงและชาวบ้าน บ้านสก๊วน หมู่ที่ 5  มีผู้บริหาร อบต.เฉนียง เป็นประธาน ร่วมกันสำรวจพันธุ์พืชท้องถิ่นในพื้นที่ป่าสาธารณะของตำบล ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 200 กว่าไร่  เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นไว้แก่ลูกหลานต่อไป