ขอเชิญนักศึกษาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ในระหว่างวันที่ 21-22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  ณ โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน , ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี สามารถแจ้งรายชื่อและสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.****ประกาศนี้ขอให้ทราบโดยทั่วกัน***

(รูปภาพ. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี )

(รูปภาพ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน)

 

 


(รูปภาพ.ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน )