ด้วยสำนักงานอธิการบดี ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน  และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ทุกท่าน ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์