ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการณ โดมช้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากบทเรียนในรายวิชา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง และการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร เพื่อให้นักศึกษามาใช้ปฏิบัติจริงหลังจากเรียนรู้จากบทเรียนแล้ว ได้รู้จักสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเองด้วย