หน้าแรก อาจารย์

อาจารย์

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”อาจารย์ประจำคณะ” title_align=”separator_align_left” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1954″ img_size=”145×165″][vc_column_text]ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา  สมเป็น
ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา วท.บ.สัตวศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      093-359-9639
อีเมล์  nundha.so@srru.ac.th
>>รายละเอียด[/vc_column_text][vc_single_image image=”1981″ img_size=”145×165″][vc_column_text]รศ.ดร.นิติพัฒน์  พัฒนฉัตรชัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตรหลักสูตรสาขาวิชา วท.บ.เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      083-965-4470
อีเมล์    nitipat.pa@srru.ac.th

>>รายละเอียด[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1990″ img_size=”145×165″][vc_column_text]อาจารย์ ดร.สุนิสา  เยาวสกุลมาศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      081-340-7748
อีเมล์     sunisa.ya@srru.ac.th
>>รายละเอียด

[/vc_column_text][vc_single_image image=”1984″ img_size=”145×165″][vc_column_text]อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์  ทองสุข
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานหลักสูตรหลักสูตรสาขาวิชา ค.บ.เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      089-446-3046
อีเมล์     pitoon.th@srru.ac.th
>>รายละเอียด

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1970″ img_size=”145×165″][vc_column_text]ผศ.ดร.สายฝน  ทดทะศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      081-077-3092
อีเมล์    saiphon.th@srru.ac.th
>>รายละเอียด[/vc_column_text][vc_single_image image=”2185″ img_size=”145×165″][vc_column_text]อาจารย์วรพรภัฏ  ปัดภัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา วท.บ.สัตวศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      087-937-5620
E-mail  worrapornpat.p@srru.ac.th
>>รายละเอียด[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1982″ img_size=”145×165″][vc_column_text]อาจารย์เบญญาภา  สุรสอน
รองหัวหน้าสำนักงานคณบดี
ประธานหลักสูตรหลักสูตรสาขาวิชา วท.บ.สัตวศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      063-324-5979
อีเมล์    beyapha.su@srru.ac.th
>> รายละเอียด[/vc_column_text][vc_single_image image=”2023″ img_size=”145×165″][vc_column_text]ผศ. น.สพ.ชัยนะรินทร์  ทับมะเริง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา ค.บ.เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ     081-600-0648
E-mail   Chainarin42@gmail.com
>> รายละเอียด[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1989″ img_size=”145×165″][vc_column_text]อาจารย์วิชชุดา  ยินดี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา วท.บ.สัตวศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      083-332-9259
อีเมล์     witchuda.yi@srru.ac.th
>> รายละเอียด[/vc_column_text][vc_single_image image=”1987″ img_size=”145×165″][vc_column_text]อาจารย์ต่อตระกูล  เหมียดนอก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      080-006-6439
>>รายละเอียด
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”5692″ img_size=”145×165″][vc_column_text]อาจารย์ ดร.อารีย์  ไกรสูรย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา ค.บ.เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      087-937-5620
E-mail   aree.ki@srru.ac.th
>>รายละเอียด[/vc_column_text][vc_single_image image=”5683″ img_size=”145×165″][vc_column_text]อาจารย์สุวรรณี  สุมหิรัญ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      084-719-9449
อีเมล์    suwannee.su@srru.ac.th
>>รายละเอียด[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2017″ img_size=”145×165″][vc_column_text]อาจารย์ณัฏฐวรรณ  สมนึก
อาจารย์ผู้สอน
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      081-049-4742
อีเมล์     nattawan.so@srru.ac.th
>>รายละเอียด[/vc_column_text][vc_single_image image=”1983″ img_size=”145×165″][vc_column_text]อาจารย์เพชรรัตน์  พรหมทา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ    090-828-6578
อีเมล์    promatar.pr@srru.ac.th
>>รายละเอียด[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1985″ img_size=”145×165″][vc_column_text]อาจารย์กนกกาญจน์  รีบเร่งรัมย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา วท.บ.สัตวศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ    086-412-6691
อีเมล์     kanokkarn.re@srru.ac.th
>>รายละเอียด[/vc_column_text][vc_single_image image=”1971″ img_size=”145×165″][vc_column_text]อาจารย์ชนกเนตร  ชัยวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา ค.บ.เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ    098-585-8910
อีเมล์   chanoknet.may@srru.ac.th
>>รายละเอียด[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]