ฝ่ายสนับสนุนคณะ

นายณรงค์  ทองสนิท
ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สาขาวิชา/งาน งานวิชาการและบริการ
สังกัด       สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  044-514-600
มือถือ      088-346-3957
E-mail   naron3g@gmail.com

 

นางสาวอัญชลิดา  สุขเต็ม
ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด 
     สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      085-055-1132 
E-mail

นางสาวสุดาภรณ์  สำรวย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด 
     สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      061-137-1983
E-mail    kung_konderm088@hotmail.com

 

นางสาวรจนา  ร่วมใจ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สังกัด    สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      082-863-2432
E-mail   rotjana-1803@hotmail.com

นางสาวกาญจนา  สมหวัง
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
สังกัด      สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
สาขาวิชา/งาน งานการเงิน การคลัง
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ    083-726-2535
E-mail   Kafayen6295.ks@gmail.com

นางสาวพรทิพย์  เห็นศิลป์
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
สังกัด    สำนักงานคณบดี
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ    085-304-7069
E-mail

นางสาวอรวรรณ เสาวรัจ
ตำแหน่ง  แม่บ้าน
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด    สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  044-514-600
มือถือ    098-220-6229
E-mail

นางสาววรรณา ทองดี
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด    สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  044-514-600
มือถือ      097-156-8415
E-mail 

นายสมปอง  วงศ์ณรงค์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สังกัด    สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ     090-821-3685
E-mail  apongboy@gmail.com

นายรังสรรค์  สิทธิ
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด    สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์ 044-514-600
มือถือ      085-016-6489
E-mail   rangsan.si@srru.ac.th