ฝ่ายสนับสนุนคณะ

นายณรงค์ ทองสนิท

นายณรงค์  ทองสนิท
ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สาขาวิชา/งาน งานวิชาการและบริการ
สังกัด       สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์   044-041505
มือถือ      088-346-3957
E-mail   naron3g@gmail.com

 

นางลัดดา โสภา

นางสาวลัดดา  โสภา
ตำแหน่ง   แม่บ้าน
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด      สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  044 – 041505
มือถือ      064-636-4872
E-mail

น.ส.อัญชลิดา สุขเต็ม

นางสาวอัญชลิดา  สุขเต็ม
ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด 
     สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  044 – 041505
มือถือ      085-055-1132 
E-mail

น.ส.สุดาภรณ์ สำรวย

นางสาวสุดาภรณ์  สำรวย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด 
     สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  044-041505
มือถือ      061-137-1983
E-mail    kung_konderm088@hotmail.com

 

น.ส.รจนา ร่วมใจ

นางสาวรจนา  ร่วมใจ
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สังกัด    สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  044-041505
มือถือ      082-863-2432
E-mail   rotjana-1803@hotmail.com

น.ส.รุ่งนภา พิลาดี

นางสาวรุ่งนภา  พิลาดี
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
สาขาวิชา/งานงานบริหารงานทั่วไป
สังกัด    สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  044-041505
มือถือ      085-016-6489
E-mail    yamadoo_platong@hotmail.com

กาญจนา

นางสาวกาญจนา  สมหวัง
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
สังกัด      สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
สาขาวิชา/งาน งานการเงิน การคลัง
โทรศัพท์  044-041505
มือถือ    083-726-2535
E-mail   Kafayen6295.ks@gmail.com

จันทร์ทิพย์

นางสาวพรทิพย์  เห็นศิลป์
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
สังกัด    สำนักงานคณบดี
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  044-041505
มือถือ    085-304-7069
E-mail

8a4f05b4b8350137a50983be19d69fac1e8f3cac

นางสาวอรวรรณ เสาวรัจ
ตำแหน่ง  แม่บ้าน
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด    สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  044-041505
มือถือ    098-220-6229
E-mail

ece77d801816a291ad76377cebcadd5c02aad61c

นางสาววรรณา ทองดี
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด    สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  044-041505
มือถือ      097-156-8415
E-mail 

นายสมปอง

นายสมปอง  วงศ์ณรงค์
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สังกัด    สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  044-041505
มือถือ     090-821-3685
E-mail  apongboy@gmail.com

09cfd26876062909cc48f2b917c971d216ff1ab2

นายรังสรรค์  สิทธิ
ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
สาขาวิชา/งาน งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด    สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์  044-041505
มือถือ      085-016-6489
E-mail   rangsan.si@srru.ac.th