สาขาสัตวศาสตร์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนพนมดงรักวิทยา จ.สุรินทร์