โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ” BRICC Festival 2024 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

311