โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB camp) รุ่นที่ 14

88