พิธีเปิดโครงการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

33