การตรวจตามปฏิทินการตรวจสอบภายในประจำปีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

63