ร่วมกิจกรรมกับกองพัฒนานักศึกษา มรภ.สุรินทร์ เพื่อศึกษาดูงานกองพัฒนาฯ

112