โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือจัดการศึกษา ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

70