พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือการพัฒนาผลงานทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับอาจารย์ประจำ

63