การลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยลายมือชื่อดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร

66